ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК Проект! (за 2015 г.)

ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК  Проект! (за 2015 г.)

Настоящият правилник урежда неконкретизирани от устава на БФП правила и е задължителен за всички членове на БФП.
Раздел А: ПРИЕМАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ В БФП
Раздел Б: КАРТОТЕКИРАНЕ В БФП
Раздел В: СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК ПО ПЕТАНК
Раздел Г: ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО
Раздел Д: НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ
Раздел Е: ДЕТСКО – ЮНОШЕСКА ШКОЛА

А. ПРИЕМАНЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ПО ПЕТАНК В БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК
I. СПОРТЕН ЛИЦЕНЗ
1. Българската федерация по петанк е лицензирана спортна организация към Министерство на младежта и спорта.
2. БФП е единствената организация в страната, която притежава всички права по отношение на спорта петанк.
3. БФП е редовен член на Международната федерация по петанк и провансалска игра /FIPJP/ и Европейската федерация по петанк /СЕР/.

II. ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК
1.Клубовете по петанк (КП) са доброволни сдружения на граждани, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел или акционерни дружества, които развиват, популяризират и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност в областта на петанк. КП в едномесечен срок от придобиване качеството на юридическо лице подават документи в Българската федерация по петанк за вписване в Националния регистър на спортните организации. Вписването на КП в Националния регистър е официално признаване и разрешение за осъществяване на спортна дейност в областта на петанк с произтичащите от това права, задължения и отговорности.

2. Небходими документи за членство в БФП:
а/ Заявление до УС на БФП с Декларация, че приемат Устава на БФП
б/ Съдебно решение за регистрация като ЮЛНЦ
в/ Булстат
г/ Удостоверение от Министерство на правосъдието за вписване в Централния регистър на ЮЛНЦ /ако е в осъществяване на общественополезна дейност/
3.Всеки клуб може да участва и да бъде класиран във всички състезания на БФП ако са изпълнени следните условия:
а/ Клубът има съдебна регистрация
б/ Вписан е в Националния регистър на Министерство на младежта и спорта
в/ Платен членски внос към БФП
4.Членският внос към БФП се плаща в срок до 31 март на текущата година година. Той се предлага от УС на БФП и се приема от Общото събрание.

Б. КАРТОТЕКИРАНЕ В БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК

I. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Настоящият Правилник регламентира картотекирането и регистрацията на състезателите по ПЕТАНК и трансфера на състезателните им права.
2. Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за определено физическо лице, придобиващо статута на спортист.
3. “Спортистите аматьори по ПЕТАНК” са лица, който провеждат системна тренировъчна и състезателна дейност, но за тях не е основна професия
4. “Професионалистите спортисти по ПЕТАНК” са лица, за които спорта е основна професия и извършват тренировъчна и състезателна дейност по договор срещу възнаграждение.
5. Състезателни права са съвкупност от правото на спортиста да участва в тренировъчната и спортно-състезателната дейност на КЛУБА ПО ПЕТАНК, както и свързаните с това имуществени и неимуществени права.
6. Трансфер на състезател по ПЕТАНК е нормативно регулиран акт за промяна в клубната принадлежност и състезателните му права.

II. КАРТОТЕКИРАНЕ И СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

1.Картотекирането се извършва от БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК по предложение на членуващ в нея КЛУБ.
2. Картотекирането на състезателите е акт, чрез който те получават състезателни права за срок от една спортно-състезателна година. КЛУБОВЕТЕ ежегодно предлагат спортисти за картотекиране до 31 март на електронния адрес на БФП: bulpetanque@abv.bg
3. Редовно картотекирани състезатели в БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК могат да се състезават само от името на КЛУБ, който е заплатил в срок членския си внос.
4. КЛУБОВЕТЕ ежегодно предлагат състезатели за картотекиране по утвърден от УС образци на състезателни карти и състезателни картони. Секретарят на БФП проверява извършените трансфери на състезатели и след констатиране на редовността им, заверява състезателните карти.
5. КЛУБОВЕТЕ носят отговорност за достоверността на подадените данни.
6. КЛУБОВЕТЕ нямат право да задържат състезателните права на състезател по ПЕТАНК повече от една спортно-състезателна година.
7. По предложение на клубовете, БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК предоставя състезателни права и картотекира състезатели по ПЕТАНК, които са български граждани или са чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България /не по-малко от 3месеца/
8. При смяна на клубна принадлежност се извършва картотекиране в новия клуб и регистрация на състезателя .
9. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:
а) с изтичане срока на картотекиране;
б) при заличаване регистрацията на КЛУБА.
10. Състезателят има право на трансфер в друг клуб еднократно преди началото на състезателната година.
11.Картотекирането на състезателите се извършва както следва
а/ преди пъри кръг на РП с еднократна такса към БФП от 10.00 лв. б/ преди втори кръг на РП с еднократна такса към БФП от 20.00 лв.
След втори кръг картотекиране не се извършва.
12. На всички състезания по ПЕТАНК от ДП редовността на състезателите се установява от състезателната карта, заверена от БФП

В. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК ПО ПЕТАНК

I. ОБЩИ ПРАВИЛА
1. Настоящият Правилник регламентира спортно-състезателната дейност по ПЕТАНК в Република България.
2.Спортните дисциплини са:
а) троики / триплети /
б) двойки / дублети /
в/ един срещу един (тет а тет)
г) избивачи
3. Състезателите се състезават в следните групи: до 12г; до 18г; мъже и жени.
4.Петанк е колективен спорт, като отборът е в постоянен състав от двама или трима състезатели и/или един резервен играч – лица от мъжки или от женски пол.
5. Държавен спортен календар (ДСК) е система за целесъобразно подредени във времето състезания по спорта петанк за цялата страна.
6. Международен спортен календар (МСК) е система за целесъобразно подредени във времето състезания по петанк, утвърдени от Световната Федерация по Петанк.

II. СТАТУТ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
1.Само редовно картотекирани състезатели на БФП имат право да участват в турнири на СВЕТОВНАТА И ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕТАНК (FIPJP и CEP). Участието на картотекирани във ФЕДЕРАЦИЯТА състезатели в състезания на други организации става с писмено разрешение от БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК.
2. Задължения на състезателя по ПЕТАНК:
а/ да спазва принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за спорта, Конвенцията за насилието и лошото поведение;
б/да не употребява допингови средства и да спазва спортната етика и опазва престижа на спорта петанк
г/. да спазва общозадължителните актове на БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК, уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност по ПЕТАНК на всички равнища;

3. Състезателят по петанк има право:
а/ на защита здравето, моралната и физическа неприкосновеност;
б/ на защита от експлоатация за политически, комерсиални и финансови интереси, от вредни и унизителни действия;
в/ на награди и специална помощ в тренировъчната и състезателната дейност.
г/ да участва в състезания по ПЕТАНК;

IІІ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ОТ ДСК
1. Състезанията по ПЕТАНК се провеждат под егидата и контрола на БФП.
а) Подготовката и организацията на състезанията се осъществява от КЛУБОВЕ – членове на ФЕДЕРАЦИЯТА (организатор-домакин) и/или ФЕДЕРАЦИЯТА.
б) БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК ежегодно приема ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР.
2. Правото за организиране на турнири по ПЕТАНК се дава от БФП при наличие на писмена оферта от КЛУБ – ЧЛЕН НА ФЕДЕРАЦИЯТА. В турнири и спортни празници участието е свободно като се спазва регламента обявен от организатора.
а) състезателите – учасници в турнири заплащат в касата на организатора такса за участие / ако има определена такава/ в размер определен от КЛУБА организатор
б) на състезанията по ПЕТАНК се връчват купи, грамоти, предметни и парични награди. Паричният награден фонд се съгласува с ФЕДЕРАЦИЯТА.
3. Организаторите на състезания по ПЕТАНК имат следните задължения:
а) да осигурят терен за провеждане на състезенията, тоалетна, минерална вода и подходящи условия за работа на съдийската и секретарската комисия, охрана, медицинско лице и др. технически лица;
б) организаторите изпращат информация до всички КЛУБОВЕ ПО ПЕТАНК, съдържаща предварителна програма с краен срок за заявка и регистрация, най-малко 2 дни преди датата на провеждане;
в) Състезанията могат да започват не по-рано от 9:00 часа
г/ Организаторите на всяко състезание от Д С К се задължават, в три дневен срок от приключването му, да предоставят на Б Ф П протокол от турнира по образец.
4. Състезания извън ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР не могат да се провеждат на една и съща дата с такива от ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР,

Г. ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО

I.ОБЩИ ПРАВИЛА
1.БФП всяка година в срок до 20 ноември изготвя Спортен календар за предстоящата състезателна година, който включва кръговете от Държавното първенство, турнирите организирани от клубовете, европейски и световни първенства.
2. Държавното първенство по петанк протича в дисциплините – триплет, един срещу един и избивачи, отделно за мъже и жени.
3.Държавното първенство протича в 4 кръга, като в последния финален кръг участват 12-те отбора с най-викок рейтинг от първите три кръга.
4.В състезанията – триплет се допускат смесени отбори – със състезатели от различни клубове.
5.Всеки клуб има право да участва в Държавното първенство с неограничен брой отбори.
6.За всяко състезание по петанк предварително се определя ръководство – главен ръководител, главен съдия и помощници и администриращ резултатите от отделните кръгове.
7.Преди всеки кръг от Държавното първенство, клубовете представят до ръководството на състезанието списък с имената на отборите и състезателите, които ще участват.
8.В деня на провеждане на кръг от Държавното първенство, отборите заявени предварително от клубовете, потвърждават регистрацията си пред ръководството на състезанието 30 мин. преди старта. Неявилите се в този срок отпадат от състезанието.
9.Всички мачове са с таймлимит 45 мин. и два допълнителни кошонета. В полуфиналните и финални срещи няма таймлимит. При мачовете на сингъл таймлимитът е 35 минути и два допълнителни кошонета
10.Всеки отбор има право на една смяна в състава си след регистрирането му в началото на турнира.
11.Оспорване на краен резултат се прави в срок от 48ч след края на срещата до Ръководството на състезанието и до УС на БФП.
12. При участие в срещи от ДП състезателите в отбора трябва да са с еднакви екипи и/или отличителни белези.
II. СЪСТЕЗАТЕЛНИ СИСТЕМИ
1. Системата, по която се провеждат състезанията от турнирните кръгове е в зависимост от броя на отборите, заявили участие в тях.
а/ До 7 отбора системата е „всеки срещу всеки”. Крайното класиране се определя от броя на победите, точковата разлика, а при равенство на тези показатели се гледат преките двубои.
б/ От 8 до 12 отбора – „швейцарска система” с три предварителни кръга. Продължават първите четири. За влизане във финала играят 1-ви срещу 4-ти и 2-ри срещу 3-ти.
в/ От 12 до 16 отбора – „швейцарска система” с четири предварителни кръга. Продължават първите четири. За влизане във финала играят 1-ви срещу 4-ти и 2-ри срещу 3-ти.
г/ От 16 до 24 отбора – „швейцарска система” с пет предварителни кръга. Продължават първите четири. За влизане във финала играят 1-ви срещу 4-ти и 2-ри срещу 3-ти.
д/ От 24 до 30 отбора – „швейцарска система” с пет предварителни кръга. Продължават първите осем. За влизане във полуфинала играят
А. 1-ви срещу 8-ми.
B. 2-ри срещу 7-ти.
C. 3-ри срещу 6-ти.
D. 4-ри срещу 5-ти.
Полуфиналите са A-D и B-C
III. ТОЧКОВА СИСТЕМА И РЕЙТИНГ
1. Когато броя на отборите е до 12 вкл. рейтинг точките се разпределят на съзтезатели от отбор класиран от 1во до 4то място. За първо място се присъждат 6 точки, за второ – 4, за трето – 2, за четвърто – 1 точка.
2. Когато броя на отборите е над 13 вкл. рейтинг точките се разпределят на съзтезатели от отбор класиран от 1во до 6то място. За първо място се присъждат 8 т., за второ място – 6 т., за трето място – 4т. , за четвърто място – 3 т., за пето място – 2 т. и за шесто място – 1 т. Към тези точки за крайното класиране се прибавят и броя на победите (по една т. за победа)
3.Точките се сумират и определят индивидуалния рейтинг на състезателя. Резервните състезатели на отборите получават точки само ако физически присъстват на самото състезание.
4.Клубният рейтинг се определя от сбора на точките на състезателите към съответния клуб.
5. Според сбора от точките от четирите турнира се определя крайното класиране на отборите и се формира индивидуален и клубен рейтинг за всяка спортно-състезателна година. Държавният шампионат се печели от отбора, събрал най-много точки от четирите етапни турнира.

Д. НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ

1. Състезанията по петанк се провеждат в съответствие със системата и правилата на Международната федерация по петанк и провансалска игра/ FIPJP/. Те важат за всички национални федерации / сдружения, които са членове на FIPJP.
2.Всеки клуб по петанк, член на БФП, може да участва с отбори в международни турнири и фестивали по петанк, след уведомление до УС на БФП на участващите състезатели. След приключване на турнира клубът представя информация до УС на БФП за резултатите от участието.
3. На Европейско първенство (ЕП) има право да участва отбор /статут на национален отбор/ от БФП, класирал се на първо място в квалификационен турнир, който трябва да се проведе най-късно три месеца преди началото на ЕП. До квалификационен турнир се допускат четири отбора, съставени от състезатели с най-много индивидуални рейтинг-точки от предходната година. Шампионите влизат в квалификациите по право. Ако отборът-победител по обективни причини не може да участва, заминава следващият отбор в класацията. Ако отборът – участник в ЕП – мъже извоюва квота за участие в Световно първенство той участва по право и на Световното п-во през годината , следваща ЕП. За ЕП – жени и СП – жени се провеждат отделни квалификации.
4. За всеки квалификационен турнир БФП определя такса участие (възвращааем депозит. )
5. Необходимите документи за участие в Европейски и Световни първенства се подготвят и подават от БФП заедно с класиралия се отбор.
6.Финансовите разходи по участие в първенства и турнири са за сметка на състезателите. БФП подпомага финансово участниците с по 150 лв / състезател.
7.При участия в международни първенства и турнири състезателите в отбора трябва да са с еднакви екипи.

Е. ДЕТСКО – ЮНОШЕСКА ШКОЛА

1.Настоящият правилник важи и за детско-юношеския сектор към БФП, с направените уточнения в настоящия раздел.
2. Възрастови групи – до 12 г и до 18 години
3. Картотекиране – безплатно за всички деца до 18 години .
4. Всеки клуб по петанк трябва да има детско-юношеска школа.
5. Лицата под 14г могат да извършват тренировъчна и състезателна дейност, след като родителите или настойниците им подпишат декларация
6. Представители на детско-юношеската школа, над 12г, могат да участват в турнирите и на мъжете и жените.
7. Годишният рейтинг при децата е отделно от този на възрастните.
8. Всички мачове са с таймлимит 35 мин. и два допълнителни кошонета

Неуредените от този правилник въпроси се решават от Управителния съвет на БФП.
Настоящият правилник е разгледан и приет на заседание на УС на БФП на 17.11.2014.
Настоящият правилник влиза в сила от деня на приемането му от Общо събрание на БФП.

Submit a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*