ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК  Проект! (за 2015 г.)

ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК Проект! (за 2015 г.)

Настоящият правилник урежда неконкретизирани от устава на БФП правила и е задължителен за всички членове на БФП. Раздел А: ПРИЕМАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ В БФП Раздел Б: КАРТОТЕКИРАНЕ В БФП Раздел В: СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК ПО ПЕТАНК Раздел Г: ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО Раздел Д: НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ Раздел Е: ДЕТСКО – ЮНОШЕСКА ШКОЛА А. ПРИЕМАНЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ПО ПЕТАНК В БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК I. СПОРТЕН ЛИЦЕНЗ 1. Българската федерация по петанк е лицензирана спортна организация към Министерство на младежта и спорта. 2. БФП е единствената организация в страната, която притежава всички права по отношение на спорта петанк. 3. БФП е редовен член на Международната федерация по петанк и провансалска игра /FIPJP/ и Европейската федерация по петанк /СЕР/. II. ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК 1.Клубовете по петанк (КП) са доброволни сдружения на граждани, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел или акционерни дружества, които развиват, популяризират и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност в областта на петанк. КП в едномесечен срок от придобиване качеството на юридическо лице подават документи в Българската федерация по петанк за вписване в Националния регистър на спортните организации. Вписването на КП в Националния регистър е официално признаване и разрешение за осъществяване на спортна дейност в областта на петанк с произтичащите от това права, задължения и отговорности. 2. Небходими документи за членство в БФП: а/ Заявление до УС на БФП с Декларация, че приемат Устава на БФП б/ Съдебно решение за регистрация като ЮЛНЦ в/ Булстат г/ Удостоверение от Министерство на правосъдието за вписване в Централния регистър на ЮЛНЦ /ако е в осъществяване на общественополезна дейност/ 3.Всеки клуб може да участва и да бъде класиран във всички състезания на...

Официални правила на играта на петанк

Общи правила Член 1 – Състав на отбора Петанк е вид спорт , в коѝто: трима играчи играят  срещу трима (триплет). Допускат се следните варианти: – двама играчи играят срещу двама (дублет), – един играч играе срещу един (сингъл) При  триплет всеки играч използва две топки. При  дублет и сингъл – три топки. Други варианти са недопустими. Член 2а – Характеристики на одобрените топки Петанк се играе с топки одобрени от FIPJP ,които имат следните характеристики: (1) топката трябва да бъде изработена от метал. (2) Диаметърът на топката трябва да бъде не по-малко от 7.05 cm и не повече от 8,00 cm (3) топките трябва да тежат най-малко 650 грама и не повече от 800 грама. Търговската марка на производителя и теглото трябва да са гравирани на топките и да са четливи по всяко време. В съзтезанията  за деца (до 11 години) е разрешено да се използват топки с тегло 600 грама и диаметър от 65 мм, при условие че те са произведени от лицензирани производители. (4) топките не трябва да се пълнят с какъвто и да е страничен материал /например с  пясък или олово/. Забранява се нагряването по какъвто и да е начин  както и променянето или модефицирането им след производството им от одобрен от FIPJP  производител.Особено строго се  забранява  закаляването на  топките  с цел  промяна на твърдостта . На топките може да се гравира името или инициалите на играча , както и различни емблеми, инициали и др.  по време на тяхното производство. Член 2б – Санкции за нестандартни топки Всеки играч, който е нарушил член 2а алинея (4)  незабавно се дисквалифицира заедно с целия отбор. Ако топката...
Играта Петанк

Играта Петанк

Принцип Петанк е игра на умение и стратегия. Играят 2 отбора. Отборът, който пръв достигне 13 точки, печели. Отбор Двата отбора са съставени по един от следните начини: ·        Трима играча, всеки с по две топки ·        Двама играча, всеки с по три топки ·        Един играч с три топки Екипировка/Съоръжения ·        стоманени топки, с тегло 650 гр. – 800 гр., с диаметър 7см. – 8 см. ·        малка дървена топка с диаметър 22 мм. – 35мм. Развитие на една партия Отбора, който започва играта, се избира чрез жребий. Един от играчите на този екип начертава на земята кръг с диаметър максимум 50 см. и хвърля дървеното топче на разстояние 6 м. – 10 м. от кръга. Играчи от двата casino pa natet отбора мятат стоманени топки, като целта е приближаването на тези топки възможно най-близко до дървеното топче. Мятането се извиршва с двата крака на играча в начертания кръг. Отборът, чиято топка е по-близо до дървеното топче, чака. Другият отбор играе, докато успее да приближи своя топка по-близо до дървеното топче. Играта продължава по начина описан по-горе, докато отборите изиграят всичките си стоманени топки. Ако топките на единия отбор свършат, другият отбор играе, докато неговите топки свършат също. Точките се преброяват, след което отбора, който е победил, начертава крък на земята около дървеното топче, мята го и играта продължава… За да доближи топката си най-близо до дървеното топче, отборът може или да мята, или да изстрелва. Изстрелването се изразява в замерване на вражеската топка с цел нейното отдалечаване от дървеното топче. Преброяване на точките След като всичките метални топки са изиграни, отборът чиято топка е най-близо, отбелязва толкова точки,...